4 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 02 en programma 03 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 oktober 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 74.01, programma 03 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om informaticabeleid te financieren,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 25 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 02 naar programma 03 van organisatieafdeling 09.

Art. 2. De verdeling van de volgende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT