4 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 08 van de organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 september 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 1 oktober 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.33 van programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om het tekort aan kredieten op te vullen,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.504 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 3.504 duizend EUR overgedragen van programma 08 van organisatieafdeling 106 naar programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT