4 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, § 2ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor de jaren 2021 en 2022. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2021 dient het Koninklijk Besluit gepubliceerd onder het publicatienummer 2021/202294, op de bladzijde 47394, als onbestaande beschouwd te worden. De tekst zal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT