4 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, artikel 329, vervangen bij de wet van 25 augustus 2012 en gewijzigd bij de wet van 7 mei 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, artikelen 2, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 juni 2019, en 3, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2019 tot benoeming van de leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie;

Op de voordracht van de Eerste Minister, van de Minister van Werk, van de Minister belast met Bestrijding van sociale fraude, van de Minister van Sociale Zaken, van de Minister van Justitie en van de Minister van Zelfstandigen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend Franstalig lid van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie wordt verleend aan Mevr. Céline Du Bled.

Art. 2. Wordt benoemd ten titel van plaatsvervangend Franstalig lid van dezelfde Commissie Mevr. Aurore Léonet als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ter vervanging van Mevr. Du Bled, wiens mandaat zij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT