4 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.267.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

De Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, artikel 43;

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 van 26 december 2022, programma 25.56;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, artikel 2;

Gelet op de gunstige adviezen van het Beoordelingscomité, gegeven op 4 juli 2023;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2023;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 33 en 121 tot 124,

Besluit :

Enig artikel. Een toelage voor een maximumbedrag van één miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend euro (1.267.000 euro) waarvan achthonderdvijfenzeventigduizend euro (875.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4130 01 en driehonderdtweeënnegentig-duizend euro (392.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4500 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel opgenomen in bijlage.

Brussel, 4 augustus 2023.

D. CLARINVAL

Bijlage

BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 4 augustus 2023 tot toekenning van een toelage van 1.267.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT