Décision judiciaire de Raad van State, 14 mars 2012

Date de Résolution14 mars 2012
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 218.459 van 14 maart 2012 in de zaak A. 201.720/X-14.798.

In zake : 1. Emmanuel GEERINCKX 2. Colienne VERHAEGEN 3. Hans SPOEL 4. Yvonne SPOEL-HOFSTEDE 5. Michel VAN CASTER 6. Robert MALAISE 7. Françoise DHANIS 8. Jacques VANDERMOSTEN 9. Claudine ANDRIEN 10. Marina VAN ESSCHE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Yves Loix kantoor houdend te 2018 ANTWERPEN Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

1. de gemeente TERVUREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Lindemans en Filip De Preter kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

2. de deputatie van de provincieraad van VLAAMS-BRABANT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dany Socquet kantoor houdend te 3080 TERVUREN Merenstraat 28 bij wie woonplaats wordt gekozen

3. het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Michel van Dievoet kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Wolstraat 56

--------------------------------------------------------------------------------------------------

X-14.798-1/43

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 12 september 2011, strekt tot de

schorsing van de tenuitvoerlegging van :

1. het besluit van 30 maart 2011 van de gemeenteraad van Tervuren houdende de

definitieve vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk

uitvoeringsplan “Centrale Sportinfrastructuur”, bestaande uit een

toelichtingsnota, een plan bestaande feitelijke en juridische toestand, een

grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een plan betreffende de

planschade en een onteigeningsplan; en

2. het besluit van 19 mei 2011 van de deputatie van de provincieraad van

Vlaams-Brabant houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk

uitvoeringsplan “Centrale Sportinfrastructuur” van de gemeente Tervuren,

“met uitsluiting van het woorddeel ‘hoofd-’ in het woord ‘hoofdbebouwing’,

bij het onderdeel ‘Inrichting bebouwde ruimte’ op p. 4 van de

stedenbouwkundige voorschriften”, bij uittreksel bekendgemaakt in het

Belgisch Staatsblad van 15 juli 2011.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partijen hebben een nota ingediend.

Auditeur An Van den Broeck heeft een verslag op 10 november

2011 en een aanvullend verslag op 12 januari 2012 opgesteld.

Met toepassing van artikel 90, § 1, vierde lid van de wetten op

de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, is de zaak verwezen naar

een kamer met drie leden.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft

plaatsgevonden op 16 december 2011, datum waarop de zitting in voortzetting is

uitgesteld tot de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 februari 2012.

X-14.798-2/43

Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Joris Geens, die loco advocaat Yves Loix verschijnt

voor de verzoekende partijen, advocaat Filip De Preter, die verschijnt voor de

eerste verwerende partij, en advocaat Dany Socquet die verschijnt voor de tweede

verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur An Van den Broeck heeft een met dit arrest

eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der

talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State,

gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (hierna: GRS) van de

gemeente Tervuren stelt in het richtinggevend gedeelte aangaande de gewenste

toeristisch-recreatieve structuur de bundeling van de recreatieve voorzieningen op

lokaal niveau voorop. De gemeente voorziet in de opmaak van een gemeentelijk

ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: GRUP) voor de inplanting van een nieuwe

centrale sportinfrastructuur.

3.2. Bij besluit van 12 februari 2009 wordt het GRS van de

gemeente Tervuren door de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant

goedgekeurd, met uitsluiting van een aantal paragrafen, zinnen en zinsdelen,

waaronder:

“- richtinggevend deel, p. 48, de zinnen ‘De gemeente schuift de zone Waalse baan 16 naar voren en handhaaft deze site voorlopig als preferente locatie. De gemeente zal echter nog een bijkomend locatieonderzoek voeren binnen de perimeter van het hoofddorp, teneinde de haalbaarheid van de gekozen locatie nogmaals te onderzoeken, en deze nogmaals af te wegen ten aanzien van mogelijke andere locaties, dit alvorens een besluit te treffen en een locatie aan te duiden’.

X-14.798-3/43

- richtinggevend deel, p. 48, de zin ‘Indien er omwille van de kwetsbaarheid van de groene…aansluiting bij het bebouwde weefsel gezocht worden’.”

3.3. In uitvoering van de bindende bepaling 2.4.4 van het voormelde

GRS met betrekking tot de recreatieve structuur wordt een GRUP “Centrale

Sportinfrastructuur” opgemaakt.

Blijkens de toelichtingsnota wenst de gemeente in uitvoering

van haar structuurplan (omgevings-) zonevreemde voetbalvelden aan de

Lijsterlaan en de Vinkenlaan te Moorsel en de berg van Termunt te Tervuren te

herlokaliseren in één centrale sportinfrastructuur, waar de clubs uit het

samenwerkingsverband een plaats kunnen krijgen (FC Moorsel en de fusieclub

KVT). Op basis van het locatieonderzoek in de toelichtingsnota is het ‘gebied 2

Waalsebaan’ de meest geschikte locatie voor het inplanten van een centrale

sportinfrastructuur, en deze locatie wordt verder uitgewerkt in functie van de

opmaak van het bestreden GRUP.

Het gebied “Waalsebaan” ligt tussen de Tervuurse

woonontwikkelingen “Galgenveld”, “Rotselaarveld” en de “Leopold II wijk”

(Congowijk) en de uitlopers van het grootschalig landbouwgebied “Sterreveld”.

Het plangebied wordt ontsloten door de Sterrebeeklaan in het oosten en de

Waalsebaan in het westen.

3.4. Volgens de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan

Leuven was het gebied grotendeels bestemd tot agrarisch gebied en deels tot

woongebied (ter hoogte van de woningen aan de Rozenlaan en ter hoogte van de

trage weg in het verlengde van de Sterrebeeklaan).

3.5. Op 11 mei 2009 beslist het college van burgemeester en

schepenen van de gemeente Tervuren tot de opmaak van een “Locatieonderzoek

en opmaak RUP centrale sportinfrastructuur”. De plenaire vergadering vindt

plaats op 23 september 2009.

X-14.798-4/43

3.6. Op basis van de overeenkomstig het decreet van 5 april 1995

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna: DABM) door de

initiatiefnemer gedane analyse waaruit de redenen blijken waarom geen plan-MER moet worden opgemaakt, heeft de dienst Mer op 20 juli 2010

geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Hierbij wordt

het volgende overwogen:

“Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken. In de Nota betreffende de behandeling van de adviezen i.k.v. het onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP Centrale Sportinfrastructuur en het locatieonderzoek te Tervuren heeft u de ingediende adviezen van diverse administraties (i.k.v. het verzoek tot raadpleging) bovendien voldoende verwerkt. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen die ertoe strekken te kunnen concluderen dat het uitgevoerde onderzoek naar de aanzienlijkheid van de milieugevolgen onvolledig of onjuist zou zijn.

Volgende aandachtspunten rond de milieueffecten worden nog meegegeven: 1. Voldoende maatregelen naar omwonenden toe dienen genomen te worden op het vlak van mildering van potentiële geluids- en lichthinder. Meer bepaald denken wij aan afzwakkende maatregelen naar intensiteit en stralingsrichting van de lichtarmaturen toe. De inrichtingsvoorstellen ter voorkoming van een aanzienlijke geluidsimpact, zoals thans voorgesteld door het RUP, acht de dienst Mer onontbeerlijk. 2. Voorts kan men redelijkerwijs veronderstellen dat er zich voetbalnetten langsheen de voetbalvelden zullen bevinden. De dienst Mer gaat ervan uit dat deze voldoende transparant zullen zijn en geen aanzienlijk effect op de landschapsbeleving zullen teweegbrengen.”

3.7. Bij besluit van 25 november 2010 van de gemeenteraad van de

gemeente Tervuren wordt het GRUP “Centrale Sportinfrastructuur” met

onteigeningsplan, voorlopig vastgesteld.

De eerste tot en met de negende verzoekende partij stellen allen

eigenaar/bewoner te zijn van een woning gelegen aan de rand van het plangebied,

de tiende verzoekende partij van een perceel grond gelegen binnen het

plangebied.

X-14.798-5/43

3.8. Tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerpplan, dat

wordt gehouden van 13 december 2010 tot en met 10 februari 2011, worden

12 bezwaarschriften ingediend.

3.9. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (hierna:

de Gecoro) van Tervuren vergadert op 17 maart 2011 over het plandossier, en

adviseert de ingediende bezwaren grotendeels ongegrond te bevinden, maar

tegelijk naar aanleiding van de ingediende adviezen en bezwaren nog een aantal

aanpassingen te doen aan de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP.

3.10. Bij besluit van 30 maart 2011 van de gemeenteraad van de

gemeente Tervuren wordt het GRUP “Centrale Sportinfrastructuur” definitief

vastgesteld. Dit is het eerste bestreden besluit.

3.11. Bij besluit van 19 mei 2011 keurt de deputatie van de

provincieraad van Vlaams-Brabant het GRUP “Centrale sportinfrastructuur” van

de gemeente Tervuren, bestaande uit een toelichtingsnota, de stedenbouwkundige

voorschriften, het grafisch plan, het plan feitelijke en juridische toestand en het

onteigeningsplan, goed “met uitsluiting van het woorddeel ‘hoofd-’ in het woord

‘hoofdbebouwing’, bij het onderdeel ‘Inrichting bebouwde ruimte’ op p. 4 van de

stedenbouwkundige voorschriften”. Dit is het tweede bestreden besluit.

3.12. Dit besluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch

Staatsblad van 15 juli 2011.

IV. Ontvankelijkheid van de vordering

  1. Ratione temporis

    4.1. In de mate dat de tweede verwerende partij opmerkt dat “uit het

    bewijs van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT