31 MAART 2023. - Wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 26 oktober 2018 tot toekenning van een mandaat als casemanager zorg vanaf 1 september 2018

Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 31 maart 2023 wordt bepaald:

Enig artikel. In de bijlage bij het besluit van de secretaris-generaal van 26 oktober 2018 tot toekenning van een mandaat als casemanager zorg, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden "Validag VZW" worden vervangen door de woorden "Integra VZW";

  2. de woorden "Sabinuslaan 13, 3700 Tongeren" worden vervangen door de woorden "Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt".

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt u ervan op de hoogte gesteld dat een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State kan worden ingediend tegen dit besluit.

Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van het bestreden besluit en bevat:

• het opschrift `verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;

• de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats;

• het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;

de naam en het adres van de verwerende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT