31 MAART 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering over de niet-automatische weeginstrumenten die gelinkt zijn aan de gewestelijke bevoegdheden

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87;

- het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.43, § 3 en § 4, artikel VIII.46, § 2, artikel VIII.47, VIII.52, VIII.53 en VIII.54, VIII.55, § 4, 1°.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 januari 2023.

- De Raad van State heeft advies 73.070/3 gegeven op 9 maart 2023.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 2014/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. aanmeldende autoriteit: de door de federale overheid aangewezen aanmeldende autoriteit als vermeld in artikel 20 van richtlijn 2014/31/EU;

 2. aanvullende metrologische markering: de markering, vermeld in artikel 11, tweede lid;

 3. Agentschap Wegen en Verkeer: het Agentschap Wegen en Verkeer, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer;

 4. CE-markering: een markering waarmee de fabrikant aangeeft dat het instrument in overeenstemming is met alle toepasselijke eisen van de harmonisatiewetgeving van de Europese Unie die voorziet in het aanbrengen van de voormelde markering;

 5. conformiteitsbeoordeling: het proces waarin wordt aangetoond of voldaan is aan de essentiële eisen voor een instrument, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit, is gevoegd;

 6. conformiteitsbeoordelingsinstantie: een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht, zoals onder meer ijken, testen, certificeren en inspecteren;

 7. fabrikant: een natuurlijke of rechtspersoon die een instrument vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en dat instrument onder zijn naam of merknaam verhandelt;

 8. gemachtigde: een natuurlijke of rechtspersoon die in de Unie is gevestigd die schriftelijk door de fabrikant is gemachtigd om namens hem specifieke taken te vervullen;

 9. harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: alle wetgeving van de Europese Unie die de voorwaarden voor het verhandelen van producten harmoniseert;

 10. in de handel brengen: het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van een werktuig;

 11. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie of Turkije of een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 12. marktdeelnemers: de fabrikant, de gemachtigde, de importeur en de distributeur;

 13. niet-automatisch weeginstrument of instrument: een weeginstrument waarbij voor het wegen de tussenkomst van een operateur noodzakelijk is;

 14. op de markt aanbieden: het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een werktuig met het oog op distributie of gebruik op de markt van de Unie;

 15. richtlijn 2014/31/EU: richtlijn 2014/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen;

 16. technische specificatie: een document dat de technische vereisten voorschrijft waaraan een instrument moet voldoen;

 17. Unie: lidstaten van de Europese Unie, Turkije en de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 18. verordening (EG) nr. 765/2008: verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93;

 19. weeginstrument: een meetinstrument om de massa van een lichaam te bepalen door de werking van de zwaartekracht op dat lichaam te gebruiken. Een weeginstrument kan bovendien worden gebruikt voor het bepalen van andere met de massa verband houdende grootheden, hoeveelheden, parameters of kenmerken.

  Art. 3. Dit besluit is van toepassing op alle niet-automatische weeginstrumenten die, in het Vlaamse Gewest, gebruikt worden om toezicht te houden op de naleving van de massa's van voertuigen en combinaties van voertuigen die de openbare weg gebruiken.

  Als het instrument, vermeld in het eerste lid, inrichtingen bevat of is aangesloten op inrichtingen die niet worden gebruikt of bedoeld zijn voor de toepassingen, vermeld in het eerste lid, is dit besluit niet van toepassing op die inrichtingen.

  Art. 4. Om toezicht te houden op de naleving van de massa's van voertuigen en combinaties van voertuigen die de openbare weg gebruiken als vermeld in artikel 3, eerste lid, kunnen alleen instrumenten gebruikt worden die voldoen aan de voorschriften, vermeld in dit besluit.

  Art. 5. Instrumenten die worden gebruikt of zijn bedoeld voor de toepassingen, vermeld in artikel 3, eerste lid, voldoen aan de essentiële eisen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

  HOOFDSTUK 2. - Conformiteit van instrumenten

  Art. 6. De instrumenten, vermeld in artikel 3, eerste lid, die in overeenstemming zijn met geharmoniseerde normen of delen daarvan, waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, die door die normen of delen daarvan worden bestreken.

  Art. 7. De instrumenten, vermeld in artikel 3, eerste lid, die over een conformiteitsbeoordeling beschikken conform de regels van de federale overheid of de regels van een ander gewest die zijn uitgevaardigd ter omzetting van richtlijn 2014/31/EU, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 8. De conformiteit van de instrumenten met de essentiële eisen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, kan naar keuze van de fabrikant met een van de volgende conformiteitsbeoordelingsprocedures worden vastgesteld:

 20. module B, vermeld in punt 1 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, gevolgd door module D, vermeld in punt 2 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, of module F, vermeld in punt 4 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. Module B is echter niet verplicht voor instrumenten zonder elektronische onderdelen en met een lastvereffeningsinrichting waarin geen gebruik wordt gemaakt van een veer om de last in evenwicht te houden. Op instrumenten waarvoor module B niet wordt toegepast, is module D1, vermeld in punt 3, van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, of module F1, vermeld in punt 5 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, van toepassing;

 21. module G, vermeld in punt 6 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

  Als met een van de conformiteitsbeoordelingsprocedures, vermeld in het eerste lid, is aangetoond dat een instrument als vermeld in artikel 3, eerste lid, aan de toepasselijke eisen voldoet, stellen fabrikanten een EU-conformiteitsverklaring op en brengen ze de CE-markering en de aanvullende metrologische markering aan.

  Art. 9. In de EU-conformiteitsverklaring wordt vermeld dat aangetoond is dat is voldaan aan de essentiële eisen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

  De structuur van EU-conformiteitsverklaring komt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT