31 MAART 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomite voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende eindejaarspremie (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomite voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomite voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende eindejaarspremie.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 maart 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomite voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021

Aanvullende eindejaarspremie

(Overeenkomst geregistreerd op 6 december 2021 onder het nummer 168720/CO/152.01)

In uitvoering van onderwijs-collectieve arbeidsovereenkomst X (10) afgesloten op 13 december 2013 werd een aanvullende eindejaarspremie voorzien voor zowel het contractueel als gesubsidieerd personeel. Onderwijs-collectieve arbeidsovereenkomst XII kent vanaf september 2021 een bijkomend budget toe aan de "VZW Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen" (TWF-VOV) op voorwaarde dat een akkoord bereikt wordt in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot het verhogen van de eindejaarspremie tot drie keer het bruto weekloon van de maand december.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en op de arbeiders en arbeidsters, hierna "werknemers" genoemd, van de hierboven vernoemde inrichtingen.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op de hogescholen en op de zonale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT