31 JULI 2023. - Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

TITEL 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. - Werk

HOOFDSTUK 1. - Herinvoering van de maatregel van de relance-uren

Art. 2. § 1. De 100 uren bedoeld in artikel 25bis, § 1, eerste lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 worden in alle sectoren verhoogd tot 220 uren in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 en in de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025. Deze bijkomende overuren worden relance-uren genoemd en dienen te worden gepresteerd tijdens de periode waarop zij betrekking hebben.

§ 2. De bijkomende overuren, relance-uren genaamd, die met toepassing van artikel 25bis, § 1, eerste lid, van de arbeidswet van 16 maart 1971 worden gepresteerd tijdens de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 en tijdens de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025, worden niet aangerekend bij de berekening van het gemiddelde bedoeld in artikel 26bis, § 1, van dezelfde wet en worden niet in aanmerking genomen voor de naleving van de grens bedoeld bij artikel 26bis, § 1bis, van dezelfde wet.

§ 3. Het overloon bepaald bij artikel 29, § 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971 is niet van toepassing op de bijkomende overuren, relance-uren genaamd, die tijdens de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 en tijdens de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025, op grond van paragraaf 1 worden gepresteerd.

§ 4. Het akkoord van de werknemer met betrekking tot de relance-uren moet schriftelijk worden vastgesteld voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de betrokken periode worden gesloten.

Art. 3. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2023.

HOOFDSTUK 2. - Eenmalige innovatiepremies

Art. 4. In artikel 31, eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg, gewijzigd bij de wetten van 17 mei 2007, 27 maart 2009, 1 februari 2011, 17 augustus 2013, 10 augustus 2015, 30 september 2017, 26 mei 2019 en 12 december 2021, worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT