31 JULI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie of de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair met een loopbaan van beperkte duur

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 35, eerste lid, 2°, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014, artikel 106/1, ingevoegd bij de wet van 24 november 2022, artikel 117, eerste lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 24 november 2022, en tweede lid, 1°, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 119, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 24 november 2022, en artikel 119/1, § 1, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij de wetten van 21 november 2016 en 24 november 2022;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, artikel 8, eerste lid, artikel 10, tweede lid, artikel 19, gewijzigd bij de wetten van 30 april 2018 en 24 november 2022, en artikel 23, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 2018 en 24 november 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-510 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 26 juni 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 11 april 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 8 mei 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 9 juni 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 januari 2016 en 1 oktober 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "overgangen, promoties op diploma en sociale promoties" vervangen door de woorden "promoties op diploma, sociale promoties en overgangen, met uitzondering van de overgang bedoeld in artikel 16/1,";

 2. in paragraaf 4, eerste lid, wordt het woord "overgang," opgeheven;

 3. in paragraaf 5 wordt het woord "overgang," opgeheven.

  Art. 2. In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de overgang, de promotie op diploma en de sociale promotie," vervangen door de woorden "de promotie op diploma, de sociale promotie en de overgang, met uitzondering van de overgang bedoeld in artikel 16/1,".

  Art. 3. In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2018 en 12 juli 2019, wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

  Art. 4. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 juli 2018 en 12 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de inleidende zin worden de woorden "als kandidaat-beroepsonderofficier" vervangen door de woorden "als beroepsonderofficier";

  2. de bepaling onder 1° wordt opgeheven.

  Art. 5. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. in paragraaf 1, wordt het eerste lid vervangen als volgt:

  "De bij de overgangsproef batig gerangschikte beroepsonderofficier van niveau C wordt door de DGHR aanvaard met het oog op zijn promotie op diploma als beroepsonderofficier van niveau B.";

 5. in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "de kandidaat" vervangen door het woord "betrokkene";

 6. paragraaf 2 wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 7. paragraaf 1 wordt opgeheven;

 8. paragraaf 2 wordt vervangen als volgt:

  " § 2. In functie van de graad en de anciënniteit waarmee hij bekleed is op de datum van zijn aanvaarding voor de promotie op diploma, wordt de beroepsonderofficier van niveau C door de chef defensie benoemd in de overeenstemmende graad in de personeelscategorie van de beroepsonderofficieren van niveau B, zoals bepaald in de rechter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT