31 JULI 2023. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, artikel 32;

Gelet op de statuten van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2008, artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 juli 2023;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse, aangezien het geen reglementair besluit betreft;

Overwegende dat de benoeming van de voorzitter, de vicevoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen moet geschieden op grond van hun bijzondere wetenschappelijke of professionele kwaliteiten, vermeld in dit benoemingsbesluit, op de activiteitsdomeinen van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, alsook op grond van een voldoende verscheidenheid van competenties, leeftijden en geslachten teneinde voldoende competenties te verzamelen binnen deze raad van bestuur;

Overwegende dat de heer Piet Hoebeke dankzij zijn diploma als medisch arts, dankzij zijn professionele ervaring in de Belgische academische sector en in het beheer van innovatie- en onderzoeksprogramma's, over de specifieke wetenschappelijke en professionele kwaliteiten beschikt die vereist zijn om in de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen te worden benoemd;

Overwegende de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie en houdende de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen;

Overwegende het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT