31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikelen 49, § 3, en 64 ;

Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 14 ;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten, dat bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Consumenten,

N. MUYLLE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten

Reglement van de FSMA van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumenten

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 49, § 3, en 64;

Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 14;

Gelet op het overleg met de Nationale Bank van België;

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht, gegeven op 18 juni 2020;

Besluit :

Afdeling I. - Definities

__________OPGELET VOOR DE ARTIKELEN__________

__________ATTENTION POUR LES ARTICLES____________

Art. 3. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 1. FSMA: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

 2. elektronische bewaring: opslag op een digitale, fotografische, microfotografische, magnetische of optische drager;

 3. verzekeringsdocumenten:

  - voor de Belgische verzekeraars: alle documenten die overeenstemmen met de originelen en betrekking hebben op de activiteiten van die verzekeraars. Deze omvatten onder meer (i) de verzekeringsovereenkomsten (polissen en aanhangsels), (ii) de brieven die deze verzekeraars aan de verzekeringnemers hebben verstuurd, (iii) de rapporteringen die vereist zijn door of krachtens de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, en (iv) de prudentiële rapporteringen die met het oog op het prudentieel toezicht vereist zijn door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

  - voor de in België gevestigde bijkantoren van verzekeraars uit derde landen: alle documenten die overeenstemmen met de originelen en betrekking hebben op de activiteiten van de Belgische vestiging van die verzekeraars of op de overeenkomsten waarvan het risico of de verbintenis in België is gelegen. Deze omvatten onder meer (i) de verzekeringsovereenkomsten (polissen en aanhangsels), (ii) de brieven die deze verzekeraars aan de verzekeringnemers hebben verstuurd, (iii) de rapporteringen die vereist zijn door of krachtens de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, en (iv) de prudentiële rapporteringen die met het oog op het prudentieel toezicht vereist zijn door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

 4. EER: de Europese Economische Ruimte;

 5. verzekeraar: de Belgische verzekeraars in de zin van artikel 5, 2°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (inclusief hun in het buitenland gevestigde bijkantoren) alsook de in België gevestigde bijkantoren van verzekeraars uit derde landen in de zin van artikel 5, 5°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;

 6. NBB: de Nationale Bank van België;

 7. GDPR of "General Data Protection Regulation": Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

 8. wet van 13 maart 2016: de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

 9. wet van 4 april 2014: de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;

 10. originelen: alle papieren of elektronische documenten en digitale of andere kopieën (op een fotografische, microfotografische, magnetische, elektronische of optische drager) van papieren documenten, voor zover deze kopieën op grond van een wettelijke bepaling met de originelen zijn gelijkgesteld;

 11. derde land: een staat die geen partij is bij de overeenkomst betreffende de EER;

 12. Gedelegeerde Verordening 2015/35: de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf;

 13. zetel: (i) de hoofdzetel van de Belgische verzekeraar of zijn in België gelegen werkelijke zetel, of (ii) de in een lidstaat van de EER gevestigde zetel van het bijkantoor van een Belgische verzekeraar, of (iii) de in België gevestigde zetel van het Belgische bijkantoor van een verzekeraar uit een derde land.

  Afdeling II. - Dossiers inzake de bewaring van verzekeringsdocumenten op een andere plaats dan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT