31 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 12bis;

Gelet op de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 76 en 588, § 1, 2° ;

Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 14;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het reglement van de Nationale Bank van België betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten, dat bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Consumenten,

 1. MUYLLE

  Bijlage bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten

  Reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocu-menten

  De Nationale Bank van België,

  Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 12bis;

  Gelet op de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 76 en 588;

  Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 14;

  Gelet op het overleg met de FSMA en met de Beroepsverening van Verzekeringsondernemingen, Assuralia,

  Besluit :

  Afdeling I. - Definities

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  1. Bank: de Nationale Bank van België;

  2. elektronische bewaring: opslag op een digitale, fotografische, microfoto grafische, magnetische of optische drager;

  3. verzekerings- of herverzekeringsdocumenten: alle documenten met betrekking tot de activiteiten van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die overeenstemmen met de originelen waaronder (i) verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten (polissen en aanhangsels), (ii) brieven die door deze ondernemingen aan de verzekeringnemers zijn verstuurd (iii) prudentiële rapporteringen die met het oog op het prudentieel toezicht vereist zijn door of krachtens de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en (iv) rapporteringen die vereist zijn door of krachtens de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;

  4. EER: Europese Economische Ruimte;

  5. verzekerings- of herverzekeringsondernemingen: verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht in de zin van artikel 5, 1°, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, met inbegrip van hun in het buitenland gevestigde bijkantoren, alsook de in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een derde land ressorteren;

  6. FSMA: de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

  7. GDPR of General Data Protection Regulation: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

  8. wet van 13 maart 2016: de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

  9. wet van 4 april 2014: de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;

  10. originelen: alle papieren of elektronische documenten en digitale of andere kopieën (op een fotografische, microfoto grafische, magnetische, elektronische of optische drager) van papieren documenten, voor zover deze kopieën op grond van een wettelijke bepaling met de originelen zijn gelijkgesteld;

  11. derde land: een staat die geen partij is bij de overeenkomst betreffende de EER;

  12. Gedelegeerde Verordening 2015/35: de Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf;

  13. zetel: (i) de hoofdzetel van de Belgische verzekerings- of herverzekeringsonderneming of haar in België gevestigde werkelijke zetel, of (ii) de in een lidstaat van de EER gevestigde zetel van het bijkantoor van de Belgische verzekerings- of herverzekeringsonderneming, of (iii) de in België gevestigde zetel van het Belgische bijkantoor van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming uit een derde land.

  Afdeling II. - Dossiers inzake de bewaring van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten op een andere plaats dan de zetel waarvoor een vereenvoudigde goedkeuringsprocedure geldt

  Onderafdeling 1. - Elektronische bewaring

  Art. 2. § 1. Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die voornemens zijn hun verzekerings- of herverzekeringsdocumenten in elektronische vorm te bewaren in een datacenter of in een cloud, op een andere plaats dan hun zetel, in België of in de EER, kunnen in aanmerking komen voor een vereenvoudigde goedkeuringsprocedure indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen hebben permanent toegang tot de documenten die in het datacenter of de cloud zijn opgeslagen;

  2. de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen kunnen snel (dat wil zeggen binnen twee werkdagen na het verzoek), volledig en adequaat reageren op de toegangsverzoeken van de Bank, de FSMA of de Belgische gerechtelijke autoriteiten;

  3. de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen behouden de controle over belangrijke consequenties met betrekking tot hun risicoprofiel, ook indien deze afhangen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI