31 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende vervanging van drie leden van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 2001 tot oprichting van een Studiecommissie voor de vergrijzing en opstelling van een Vergrijzingsnota, inzonderheid op de artikelen 6 en 10, tweede en derde lid;

Gelet op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Gelet op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken;

Gelet op de voordracht van de Nationale Bank van België;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het ontslag aangeboden door Mevr. Marcia DE WACHTER, Mevr. Annelore VAN HECKE en de Heer Tom DE SPIEGELAERE uit hun ambt als lid van de Studiecommissie voor de Vergrijzing, wordt aanvaard.

Art. 2. De heer Vincent MAGNEE wordt benoemd tot lid van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ter vervanging van Mevr. Marcia DE WACHTER.

Mevr. Evelien VANALME wordt benoemd tot lid van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ter vervanging van Mevr. Annelore VAN HECKE.

De heer Pieter RAES wordt benoemd tot lid van de Studiecommissie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT