7 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot bepaling van de noodmaatregelen van toepassing op fenegriekzaden afkomstig uit Egypte

De Minister van Landbouw,

Gelet op de Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, artikel 8, alinea 2;

Overwegende het uitvoeringsbesluit nr. 2011/402/EU van de Commissie van 6 juli 2011 betreffende noodmaatregelen van toepassing op fenegriekzaden en bepaalde zaden en bonen uit Egypte;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een uitbraak van de bacterie Escherichia coli O104:H4 werd gerapporteerd in Duitsland en Frankrijk, waarbij de bron van de besmetting gelinkt kan worden aan de consumptie van gekiemde zaden;

Overwegende dat een traceringstudie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) van 5 juli 2011 aangeeft dat besmette fenegriekzaden aan de oorsprong van de besmetting...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT