30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, laatst gewijzigd bij de wet van 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op het besluit van 15 april 2020 van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;

Gelet op de verschillende maatregelen die door de regering werden genomen in het kader van de strijd tegen COVID-19;

Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen in zitting van 8 juli 2020;

Gelet op de absolute noodzaak voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) om te beschikken over taalkaders, zodat het RSVZ zijn wettelijke opdrachten en de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst kan vervullen en zodoende de sociale bescherming van en de continuïteit van de dienstverlening aan de zelfstandigen en vennootschappen kan blijven garanderen;

Overwegende dat voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Gelet op het advies nr. 52248 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 15 juli 2020;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden,

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT