30 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 456/3 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 5 september 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 september 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 mei 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 19 mei 2020;

Gelet op advies 67.709/2/V van de Raad van State, gegeven op 12 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In de artikelen IV.I.3, tweede en derde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2013, IV.I.18, derde lid, IV.I.21, eerste lid, VII.I.22, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, VIII.III.8 en VIII.XIII.11, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 november 2004, RPPol, worden de woorden "commissaris-generaal" telkens vervangen door de woorden "directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie".

Art. 2. In de artikelen IV.I.40, tweede lid, IV.II.46, eerste lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2009 en van 11 januari 2019, V.II.16, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 april 2014, en IX.III.10, eerste lid, RPPol, worden de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT