30 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar op de overbrenging, uitgevoerd door veiligheidsmedewerkers-chauffeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, van vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

VERSLAG AAN DE KONING

Dit koninklijk besluit wijzigt een aantal artikelen van het koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar op de overbrenging, uitgevoerd door veiligheidsmedewerkers-chauffeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, van vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR

Artikel 1

Dit artikel vervangt het tweede lid van artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 december 2008. Daarin worden de verschillende overbrengingen van vreemdelingen opgesomd die in de regel door de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken worden uitgevoerd.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 december 2008 bepaalt de bevoegdheid van de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs. Ze zijn principieel bevoegd voor alle overbrengingen van vreemdelingen die onderworpen zijn aan een administratieve maatregel tot opsluiting, terbeschikkingstelling van de regering of vasthouding. Vanzelfsprekend kan een koninklijk besluit geen afbreuk doen aan de wettelijke bevoegdheden toegekend aan lokale en federale politiediensten. Er dient bijgevolg rekening te worden gehouden met artikel 23 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (WPA).

Tot voor kort bestond er tevens concurrerende bevoegdheid met het veiligheidskorps van de FOD Justitie, maar de wet waarin dit werd geregeld (i.e. de wet van 25 februari 2003 houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen, meer bepaald artikel 3bis), werd inmiddels opgeheven door de wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie. Deze wijzigingen zorgden ervoor dat het veiligheidskorps van de FOD Justitie werd overgeplaatst naar het kader van beveiligingsassistenten/beveiligingscoördinatoren van politie van de federale politie.

Aangezien de bevoegdheden van het voormalige veiligheidskorps, zoals opgesomd in artikel 3bis van de wet van 25 februari 2003, niet volledig werden hernomen in artikel 23 WPA, kunnen de bevoegdheden van de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs in artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 december 2008 licht worden uitgebreid. Zo was het overbrengen van vreemdelingen vanuit de gevangenis naar een gesloten centrum of naar de luchthaven ook een bevoegdheid van het voormalige veiligheidskorps, maar deze overbrengingen werden in de praktijk reeds meer dan "uitzonderlijk" door de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken gedaan (cfr. artikel 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 december 2008).

Vanaf nu zijn overbrengingen vanuit de gevangenis naar een gesloten centrum, naar de luchthaven of naar de grens in het kader van de procedure voor verwijdering een bevoegdheid van de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken (met dien verstande dat deze overbrengingen om veiligheidsredenen of om redenen van operationaliteit, na risicoanalyse door de Dienst Vreemdelingenzaken, steeds door politiediensten uitgevoerd kunnen worden).

Bijgevolg wordt het tweede lid van artikel 3 gewijzigd zodat dit nu een aantal bijkomende overbrengingen vermeldt die in regel uitgevoerd worden door de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs, bijvoorbeeld het overbrengen van gedetineerde vreemdelingen van de gevangenis naar de luchthaven met het oog op hun verwijdering. De politiediensten zullen deze overbrengingen enkel uitvoeren in plaats van de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs om veiligheidsredenen of om redenen van operationaliteit en dit na risicoanalyse door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Artikel 2

De veiligheidsmedewerkers-chauffeurs worden door de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken in het bezit gesteld van een dienstkaart die ze steeds bij zich moeten hebben teneinde zich te allen tijde te kunnen legitimeren.

Tot nu toe was er nergens bepaald wat precies vermeld diende te worden op deze dienstkaart of hoe deze eruit zou moeten zien. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 december 2008 wordt gewijzigd om de karakteristieken van deze dienstkaart vast te leggen. De dienstkaart zal moeten voldoen aan het model zoals dit zal worden vastgelegd in een ministerieel besluit.

Artikel 3

Artikel 6 wordt om twee redenen gewijzigd.

Enerzijds...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT