30 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de administrateur-generaal van 19 mei 2022 tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de algemene oproep, met inbegrip van het beslissingskader, voor de programmatie en de toekenning van subsidiebeloftes voor de subsidie voor inkomenstarief in 2022 op basis van gegevens van het lokaal loket kinderopvang

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 3, laatste lid, artikel 8, § 1, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012 en 23 maart 2018 en artikel 12, § 1;

- het Procedurebesluit van 9 mei 2014, artikel 57, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 bepaalt dat Opgroeien regie binnen het kader van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters en van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 een algemene oproep voor de programmatie en verdeling van subsidiebeloftes moet maken, met inbegrip van het beslissingskader.

Op basis van artikel 57, § 4, moet de minister controleren of de algemene oproep en het beslissingskader voldoen aan de bepalingen in het hoger vermelde decreet en Procedurebesluit. Met het oog op een eventuele goedkeuring werd het voorliggende besluit van de administrateur-generaal van 19 mei 2022 getoetst op een eventuele strijdigheid met het decreet van 20 april 2012 en het Procedurebesluit van 9 mei 2014. Er werden geen strijdigheden vastgesteld.

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:

Artikel 1. Het besluit van de administrateur-generaal van 19 mei 2022 tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de algemene oproep, met inbegrip van het beslissingskader, voor de programmatie en de toekenning van subsidiebeloftes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT