30 MEI 2021. - Koninklijk besluit wijziging tot het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, artikel 68/2, § 4, zevende lid, gewijzigd bij wet van 10 juli 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen, gegeven op 6 mei 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 februari 2021 ;

Gelet op het advies 68.927/2 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT