30 MAART 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 106, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, artikelen 172, 1° en 173;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 april 2022;

Gelet op de aanduiding door de Minister van Justitie, op 22 februari 2023;

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1/1 van het ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT