30 JUNI 2022. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen, de overbevolkingsnormen en de aanwezigheid van branddetectors

Regering van de Duitstalige Gemeenschap

Gelet op het Wetboek van Duurzaam Wonen, artikel 5, derde lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 20 juli 2005, artikel 7, tweede lid, vervangen bij het decreet van het Waals Gewest van 1 juni 2017, en artikel 7ter, derde lid, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 15 mei 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen, de overbevolkingsnormen en de aanwezigheid van branddetectors;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 april 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 30 juni 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid wordt gewettigd door het feit dat het om redenen van rechtszekerheid absoluut noodzakelijk is dat de rechtsgrondslag die de gemeentebesturen machtigt tot het vaststellen van gebreken aan bepaalde woningen in het Duitse taalgebied, tijdig wordt geactualiseerd, zodat vermoedelijke overtredingen van de gezondheidsnormen voor woningen die vervat zijn in het Wetboek van duurzaam wonen kunnen worden geverifieerd en zodat passende maatregelen kunnen worden genomen; dat dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden aangenomen;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 betreffende de procedure inzake de naleving van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors worden de woorden "van de gezondheidsnormen voor woningen en de aanwezigheid van branddetectors" vervangen door de woorden "van de gezondheidsnormen voor woningen, de overbevolkingsnormen en de aanwezigheid van branddetectors".

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° Code of Wetboek: het Wetboek van Duurzaam Wonen";

  2. in de bepaling onder 3° worden de woorden "derde lid" vervangen door de woorden "vierde lid";

  3. in de bepaling onder 4° worden de woorden "het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium van het Ministerie van het Waalse Gewest" vervangen door de woorden "het departement van het Ministerie van de Duitstalige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT