30 JUNI 2015. - Wet houdende instemming met volgende internationale akten

 
GRATIS UITTREKSEL
 1. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006;

 2. Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006; en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. De volgende Internationale Akten zullen volkomen gevolg hebben:

 3. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006 (hierna "de Overeenkomst" genoemd);

 4. Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006 (hierna "het Protocol" genoemd).

  Art. 3. § 1. Voor de toepassing door België van artikel 27 van de Overeenkomst, zoals gewijzigd door het Protocol, mag er inzonderheid van uitgegaan worden, behoudens tegenbewijs, dat het belangrijkste doel of één van de belangrijkste doelstellingen van een persoon die betrokken is bij het creëren of het overdragen van een recht of een schuldvordering uit hoofde waarvan inkomsten uit schuldvorderingen of royalty's uit Belgische bronnen worden betaald aan een vennootschap die inwoner is van de Republiek der Seychellen, erin bestaat de voordelen te verkrijgen van artikel 11 of 12 van de Overeenkomst door middel van het creëren of overdragen van dat recht of die schuldvordering, wanneer de drie volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

  - één of meerdere inwoners van België bezitten rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 50 % van het kapitaal van die vennootschap,

  - het nominale of effectieve tarief van de Seychelse belasting waaraan de betaalde inkomsten uit schuldvorderingen of royalty's onderworpen zijn in hoofde van de genoemde vennootschap is lager dan 15 %,

  - genoemde vennootschap oefent in de Republiek der Seychellen niet actief een effectief nijverheids- of handelsbedrijf uit, of, indien zij aldaar toch actief een dergelijk bedrijf uitoefent, heeft de in België gevraagde vrijstelling of vermindering van belasting geen betrekking op inkomsten uit schuldvorderingen of royalty's die voortkomen uit schuldvorderingen of rechten waarvan het creëren of overdragen vereist is door die bedrijfsactiviteit.

  § 2. Een vennootschap wordt niet geacht in de Republiek der Seychellen actief een effectief nijverheids- of handelsbedrijf uit te oefenen wanneer die vennootschap:

  - een beleggingsvennootschap is,

  - een financieringsvennootschap is (niet zijnde een bank),

  - een vennootschap is die zich uitsluitend of hoofdzakelijk bezighoudt met dienstverrichtingen van financiële aard ten voordele van vennootschappen die met de dienstverrichtende vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een groep vormen,

  - een thesaurievennootschap is, of

  - een vennootschap is die een portefeuillebelegging bezit, of een auteursrecht, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening, een model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, die in totaal meer dan één derde vertegenwoordigen van de activa van de vennootschap en dat bezit geen deel uitmaakt van de actieve uitoefening van een effectief nijverheids- of handelsbedrijf.

  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

  Gegeven te Brussel, 30 juni 2015.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De minister van Buitenlandse Zaken,

  D. REYNDERS

  De minister van Financiën,

  J. VAN OVERTVELDT

  Met 's Lands zegel gezegeld :

  De Minister van Justitie,

  K. GEENS

  _______

  Nota's

  (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):

  Stukken: 54-1020.

  Integraal verslag: 19/05/2015.

  (2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest van 7 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 9 juli 2013), Decreet van het Waalse Gewest van 13 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 27 maart 2014 (Belgisch Staatsblad van 9 mei 2014).

  (3) Inwerkingtreding.

  Overeenkomst 2006 : 10/09/2015.

  Protocol 2009 : 22/06/2016.

  Overeenkomst tussen het Koninkrijk België EN de Republiek DEr SEYCHELLEN tot het vermijden van dubbele belasting en TOT het voorkomen van het ontDUIKEN van belasting inzake belastingen naar het inkomen

  De Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek der Seychellen,

  Wensende een Overeenkomst te sluiten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen,

  Zijn het volgende overeengekomen :

  Artikel 1

  Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is

  Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van één of van beide overeenkomstsluitende Staten.

  Artikel 2

  Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is

  1. Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het inkomen die, ongeacht de wijze van heffing, worden geheven ten behoeve van een overeenkomstsluitende Staat of van de staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan.

  2. Als belastingen naar het inkomen worden beschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen of naar bestanddelen van het inkomen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregen uit de vervreemding van roerende of onroerende goederen, belastingen naar het totale bedrag van door ondernemingen betaalde lonen of salarissen, alsmede belastingen naar waardevermeerdering.

  3. De bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, zijn met name :

   1. in het Koninkrijk België :

    (i) de personenbelasting;

    (ii) de vennootschapsbelasting;

    (iii) de rechtspersonenbelasting;

    (iv) de belasting van niet-inwoners,

    (v) de aanvullende crisisbijdrage,

    met inbegrip van de voorheffingen en de opcentiemen op die belastingen en voorheffingen (hierna te noemen "Belgische belasting");

   2. in de Republiek der Seychellen :

    - de business tax

    (hierna te noemen "Seychelse belasting").

  4. De Overeenkomst is ook van toepassing op alle gelijke of in wezen gelijksoortige belastingen die na de datum van de ondertekening van de Overeenkomst naast of in de plaats van de bestaande belastingen worden geheven. De bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staten delen elkaar alle belangrijke wijzigingen die in hun onderscheidene belastingwetten zijn aangebracht, mede.

   Artikel 3

   Algemene bepalingen

  5. Voor de toepassing van deze Overeenkomst, tenzij het zinsverband anders vereist :

   1. betekent de uitdrukking "België" het Koninkrijk België; in aardrijkskundig verband gebruikt, betekent zij het grondgebied van het Koninkrijk België, daaronder begrepen de territoriale zee en de maritieme zones en de luchtgebieden waarover het Koninkrijk België, in overeenstemming met het internationaal recht, soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent;

   2. betekent de uitdrukking "Seychellen" de Republiek der Seychellen; in aardrijkskundig verband gebruikt, betekent zij haar grondgebied en elke zone van het luchtruim waarover de Republiek der Seychellen, in overeenstemming met het internationaal recht, soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent, en de exclusieve economische zone en het continentaal plat waarover de Republiek der Seychellen soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee;

   3. betekenen de uitdrukkingen "een overeenkomstsluitende Staat" en "de andere overeenkomstsluitende Staat" het Koninkrijk België of de Republiek der Seychellen, al naar het zinsverband vereist;

   4. omvat de uitdrukking "persoon" een natuurlijke persoon, een vennootschap en elke andere vereniging van personen;

   5. betekent de uitdrukking "vennootschap" elke rechtspersoon of elke entiteit die voor de belastingheffing in de overeenkomstsluitende Staat waarvan zij inwoner is, als een rechtspersoon wordt behandeld;

   6. heeft de uitdrukking "onderneming" betrekking op het uitoefenen van eender welk bedrijf;

   7. betekenen de uitdrukkingen "onderneming van een overeenkomstsluitende Staat" en "onderneming van de andere overeenkomstsluitende Staat" respectievelijk een onderneming gedreven door een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat en een onderneming gedreven door een inwoner van de andere overeenkomstsluitende Staat;

   8. betekent de uitdrukking "internationaal verkeer" elk vervoer door een schip of luchtvaartuig dat wordt geëxploiteerd door een onderneming die haar plaats van werkelijke leiding in een overeenkomstsluitende Staat heeft, behalve indien het schip of luchtvaartuig slechts tussen in de andere overeenkomstsluitende Staat gelegen plaatsen wordt geëxploiteerd;

   9. betekent de uitdrukking "onderdaan", met betrekking tot een overeenkomstsluitende Staat :

    (i) elke natuurlijke persoon die de nationaliteit of het staatsburgerschap van die overeenkomstsluitende Staat bezit; en

    (ii) elke rechtspersoon, deelgenootschap (partnership) of vereniging waarvan de rechtspositie als zodanig is ontleend aan de wetgeving die in die overeenkomstsluitende Staat van kracht is;

   10. betekent de uitdrukking "bevoegde autoriteit" :

    (i) in België, de Minister van Financiën of zijn bevoegde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT