30 JULI 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XI.25, § 4, XI.77, § 4, tweede lid, en XI.78, § 1, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, en artikel XI.83/1, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 april 2022;

Gelet op advies 71.470/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van boek XI van het Wetboek van economisch recht

Artikel 1. In artikel XI.83/1, § 1, vijfde lid, van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 december 2017, worden de woorden "binnen een maand" vervangen door de woorden "binnen twee maanden".

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien

Art. 2. In artikel 27bis, § 3, van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 september 2014, worden de woorden "XI.21 en XI.64, § 1" vervangen door de woorden "XI.21, XI.64, § 1, XI.83/1, § 1, vijfde lid, en XI.83/1, § 2, tweede lid".

Art. 3. In artikel 30ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, worden de woorden "het dossier" vervangen door de woorden "de aanvraag- en octrooidossiers";

  2. in de Franse tekst van paragraaf 2, 2°, worden de woorden "l'inspection" vervangen door de woorden "l'analyse";

  3. in paragraaf 2, 2°, wordt de zin "De Dienst antwoordt op het in het eerste lid, 1°, bedoelde verzoekschrift binnen een redelijke termijn."...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT