30 AUGUSTUS 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 6 september 2023, akte 2023/43509 :

bladzijde 72390, in de Franse tekst, vervangt men de zin :

15. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans le calendrier du service (chapitre 4) ou dans les annexes et les dispositions contenues dans les autres chapites, ces cernières prévalent. Le contenu du chapitre 1 n'a pas de valeur contraignante.

door :

15. En cas de contradiction entre les dispositions contenues dans le calendrier du service (chapitre 4) ou dans les annexes (chapitre 18) et les dispositions contenues dans les autres chapites, ces cernières prévalent. Le contenu du chapitre 1 n'a pas de valeur contraignante.

bladzijde 73079, in de Nederlandse tekst, vervangt men de zin :

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2023.

FILIP

Van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT