30 AUGUSTUS 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 275, § 1;

Gelet op het KB/WIB 92:

- artikel 88;

- bijlage III;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juni 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 26 juli 2023;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende:

- dat in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2023-2024 de maatregel waarbij het aantal uren overwerk met overwerktoeslag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, wordt verhoogd van 130 tot 180 uren per jaar voor alle sectoren met twee jaar wordt verlengd;

- dat ingevolge deze verlenging de verhoging ook geldt voor overwerk dat na 30 juni 2023 wordt gepresteerd;

- dat de vermindering voor overwerk ook in de bedrijfsvoorheffing wordt verrekend;

- dat met de verlenging van de verhoging van het aantal fiscaal voordelige uren overwerk zo snel mogelijk rekening moet kunnen worden gehouden voor de toepassing van de bedrijfsvoorheffing;

- dat die verlenging dus ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing;

- dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op voordracht van de minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In nummer 51.2. van de toepassingsregels van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT