30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 januari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 16 maart 2015;

Gelet op het protocol nr. 707 van 29 juli 2015 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit koninklijk besluit.

Art. 2. De minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,

belast met Ambtenarenzaken,

S. VANDEPUT

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

KlassenClasses Functiebenaming Fie-code Dénomination de la fonction Beroepscategorie Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën Catégorie de métiers Budget et Finances publicsA1 Attaché applicatiebeheer FEDCOM DBB102 Attaché gestion d'application FEDCOM Attaché B&B IBB052 Attaché B&CG Attaché begroting (dossierbeheer) DBB004 Attaché budget (gestion de dossiers) Attaché beheer contracten DBB013 Attaché gestion des contrats Attaché beheer vereffeningen DBB043 Attaché gestion des liquidations Attaché beheerscontrole IBB012 Attaché contrôle de gestion Attaché beleid B&B DBB001 Attaché politique B&CG Attaché boekhouding IBB032 Attaché comptabilité Attaché budget IBB022 Attaché budget Attaché budgettair correspondent IBB025 Attaché correspondant budgétaire Attaché comptabiliteit en begroting DBB047 Attaché comptabilité et budget Attaché federale accountant DBB049 Attaché comptable fédéral Attaché financieel advies thesaurie DBB150 Attaché avis financier trésorerie Attaché financiële inspectie DBB079 Attaché inspection financière Attaché managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) DBB119 Attaché soutien du management (budget et finances publics) Attaché marketing & communicatie DBB173 Attaché marketing & communication Attaché politiefinanciën DBB051 Attaché finances de la police Attaché subsidies en vrijstellingen DBB016 Attaché subsides et exonérations Attaché thesaurie DBB106 Attaché trésorerie Attaché thesauriebeheer DBB060 Attaché gestion de la trésorerieA2 Attaché A2 applicatiebeheer FEDCOM DBB101 Attaché A2 gestion d'application FEDCOM Attaché A2 B&B IBB053 Attaché A2 B&CG Attaché A2 back office DBB174 Attaché A2 back office Attaché A2 begroting - Teamverantwoordelijke IBB026 Attaché A2 budget - Responsable d'équipe Attaché A2 begrotingsadvies DBB914 Attaché A2 avis budgétaire Attaché A2 beheer contracten DBB014 Attaché A2 gestion des contrats Attaché A2 beheerscontrole IBB013 Attaché A2 contrôle de gestion Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke DBB311 Attaché A2 comptabilité - Responsable d'équipe Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke (generiek) IBB036 Attaché A2 comptabilité - Responsable d'équipe (générique) Attaché A2 centraliserend rekenplichtige DBB138 Attaché A2 comptable centralisateur Attaché A2 comptabiliteit EU - Teamverantwoordelijke DBB320 Attaché A2 comptabilité UE - Responsable d'équipe Attaché A2 debiteuren - Teamverantwoordelijke DBB032 Attaché A2 débiteurs - Responsable d'équipe Attaché A2 federale accountant - Teamverantwoordelijke DBB050 Attaché A2 comptable fédéral - Responsable d'équipe Attaché A2 financieel advies DBB107 Attaché A2 avis financier Attaché A2 financiële analyse DBB109 Attaché A2 analyse financière Attaché A2 financiële inspectie DBB080 Attaché A2 inspection financière Attaché A2 financiën, beheerscontrole en MSPO (Management Support Program Office) - Diensthoofd DBB003 Attaché A2 finances, contrôle de la gestion et MSPO (Management Support Program Office) - Chef de service Attaché A2 inspectie boekhouding DBB121 Attaché A2 inspection comptabilité Attaché A2 inspectie lokale financiering DBB029 Attaché A2 inspection financement local Attaché A2 macrobudgettaire dienst DBB913 Attaché A2 service macrobudgétaire Attaché A2 managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) DBB019 Attaché A2 soutien du management (budget et finances publics) Attaché A2 marktenzaal DBB139 Attaché A2 salle des marchés Attaché A2 strategie en risicobeheer DBB172 Attaché A2 stratégie et gestion des risques Attaché A2 thesaurie DBB105 Attaché A2 trésorerieA3 Adviseur applicatiebeheer FEDCOM - Coördinator DBB100 Conseiller gestion d'application FEDCOM - Coordinateur Adviseur B&B - Chef van de stafdienst DBB999 Conseiller B&CG - Chef du service d'encadrement Adviseur B&B - Coördinator IBB057 Conseiller B&CG - Coordinateur Adviseur back office - Onderdirecteur DBB168 Conseiller back office - Sous-directeur Adviseur begroting DBB006 Conseiller budget Adviseur begroting - Coördinator IBB027 Conseiller budget - Coordinateur Adviseur begroting en boekhoudkundige reglementering - Onderdirecteur DBB170 Conseiller budget et règlementation comptable - Sous-directeur Adviseur begrotingsadvies - Coördinator DBB035 Conseiller avis budgétaire - Coordinateur Adviseur begrotingsbeleid DBB002 Conseiller gestion budgétaire Adviseur beheerscontrole IBB014 Conseiller contrôle de gestion Adviseur beheerscontrole - Coördinator IBB017 Conseiller contrôle de gestion - Coordinateur Adviseur centraliserend rekenplichtige - Coördinator DBB204 Conseiller comptabilité centralisée - Coordinateur Adviseur contractbeheer - Coördinator DBB040 Conseiller gestion de contrats - Coordinateur Adviseur economische en financiële aspecten spoorwegvervoer - Coördinator DBB055 Conseiller aspects économiques et financiers du transport ferroviaire - Coordinateur Adviseur financieel advies DBB022 Conseiller avis financier Adviseur financieel advies - Coördinator DBB202 Conseiller avis financiers - Coordinateur Adviseur financieel beheer - Coördinator IBB037 Conseiller gestion financière - Coordinateur Adviseur financiële analyse - Coördinator DBB203 Conseiller analyse financière - Coordinateur Adviseur financiële controle van de posten - Coördinator DBB071 Conseiller contrôle financier des postes - Coordinateur Adviseur financiën - Coördinator DBB085 Conseiller finances - Coordinateur Adviseur financiën en risico's - Coördinator DBB033 Conseiller finances et risques - Coordinateur Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Adjunct van de coördinator DBB910 Conseiller finances, comptabilité et actuariat - Adjoint du coordinateur Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Coördinator DBB909 Conseiller finances, comptabilité et actuariat - Coordinateur Adviseur front office - Onderdirecteur DBB167 Conseiller front office - Sous-directeur Adviseur geld- & kapitaalmarkten - Onderdirecteur DBB164 Conseiller marché monétaire et marché des capitaux - Sous-directeur Adviseur gerechtskosten DBB118 Conseiller frais de justice Adviseur inspectie OCMW's - Coördinator DBB124 Conseiller inspection CPAS - Coordinateur Adviseur inspectie ziekenhuizen - Celhoofd DBB120 Conseiller inspection hôpitaux - Chef de cellule Adviseur macrobudgettaire dienst DBB031 Conseiller service macrobudgétaire Adviseur managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Coördinator DBB020 Conseiller soutien du management (budget et finances public) - Coordinateur Adviseur marketing & ontwikkeling - Onderdirecteur DBB166 Conseiller marketing & développement - Sous-directeur Adviseur organen bloed weefsels cellen DBB133 Conseiller organes sang tissus cellules Adviseur regie gevangenisarbeid - Coördinator DBB126 Conseiller régie travail pénitentiaire - Coordinateur Adviseur strategie en risicobeheer - Onderdirecteur DBB165 Conseiller stratégie et gestion des risques - Sous-directeur Adviseur voogdij over de wetenschappelijke instellingen - Coördinator DBB075 Conseiller tutelle des établissements scientifiques - CoordinateurA4 Adviseur-generaal audit Agentschap van de schuld - Directeur DBB163 Conseiller général audit Agence de la dette - Directeur Adviseur-generaal B&B - Directeur DBB998 Conseiller général B&CG - Directeur Adviseur-generaal B&B - Directeur (generiek) IBB058 Conseiller général B&CG - Directeur (générique) Adviseur-generaal back office en systemen - Directeur DBB162 Conseiller général back office et systèmes - Directeur Adviseur-generaal begrotingsadvies - Directeur DBB036 Conseiller général avis budgétaire - Directeur Adviseur-generaal boekhouding en beheer ziekenhuizen - Diensthoofd DBB005 Conseiller général comptabilité et gestion hôpitaux - Chef de service Adviseur-generaal deposito's, consignaties en verzetbetekeningen - Directeur DBB205 Conseiller général dépôts, consignations et oppositions - Directeur Adviseur-generaal financiële controle van de posten in het buitenland - Directeur DBB631 Conseiller général contrôle financier des postes à l'étranger - Directeur Adviseur-generaal financiën en patrimonium - Directeur DBB403 Conseiller général finances et patrimoine - Directeur Adviseur-generaal macrobudgettaire dienst DBB046 Conseiller général service macrobudgétaire Adviseur-generaal managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Directeur DBB021 Conseiller général soutien du management (budget et finances publics) - Directeur Adviseur-generaal rapportering federale boekhouding - Coördinator DBB070 Conseiller général rapportage...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT