3 SEPTEMBER 2020. - Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te verankeren voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 118, § 2, van de Grondwet voor de bevoegdheden bevoeld in artikel 127 en artikel 128 van de Grondwet en geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Voor wat het Waalse Gewest betreft in de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, wordt artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen vervangen als volgt:

"Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet heeft ieder het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, bij het Parlement in te dienen.

Het Parlement heeft het recht de bij het Parlement ingediende verzoekschriften naar de Regering te verwijzen. De Regering is verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken zo dikwijls als het Parlement het vordert.

Op voorwaarde dat een verzoekschrift het aantal handtekeningen overeenkomstig de in het decreet bepaalde voorwaarden heeft verzameld en dat het de in het vierde lid bedoelde modaliteiten naleeft, heeft de indiener van een verzoekschrift of elke andere ondertekenaar die daartoe door de indiener van dat verzoekschrift wordt aangewezen, het recht om gehoord te worden. Onder indiener van het verzoekschrift dient te worden verstaan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Om het recht te openen om te worden gehoord, moet het verzoekschrift een concrete vraag formuleren over een onderwerp dat onder een bevoegdheid uitgeoefend door het Gewest krachtens artikel 138 van de Grondwet valt en dat niet in strijd is met de mensenrechten en de fundamentele vrijheden die worden gewaarborgd door Titel II van de Grondwet en door de internationale verdragen die door België zijn geratificeerd.

De indiener van een verzoekschrift heeft recht op antwoord binnen zes maanden na de indiening van het verzoekschrift. "

Art. 3. Dit bijzonder decreet treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het decreet bedoeld in artikel 41, derde lid, van de bijzondere wet van 8...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI