3 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015

 
GRATIS UITTREKSEL

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende de sanering en het beheer van verontreinigde bodems, artikel 3, 3° ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015 ;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 13 juni 2019 ;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad, gegeven op 20 juni 2019 ;

Gelet op de gelijke kansentest die overeenkomstig artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest werd uitgevoerd op 29 maart 2019 ;

Gelet op advies 67.136/1 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op voordracht van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De minister bevoegd voor leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT