3 MAART 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 4 mei 2018, artikel 24, § 1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 maart 2022, § 2 en § 3, artikel 25ter, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, § 4, 2°, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 12 juli 2013, 4 mei 2018 en 3 juli 2020, en 3°, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De pedagogische begeleidingsdiensten en de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie hebben hun voordracht gedaan op 15 september 2022 en 10 oktober 2022.

- De onderwijsinspectie heeft advies gegeven op 5, 10 en 11 oktober 2022.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 14 december 2022.

- De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol 225 houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 20 januari 2023.

- Er is op 24 januari 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Artikel 1. In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2022, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling die is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs

Art. 2. De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2022, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007

betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Art. 3. Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2022, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007

betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT