3 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeringen doen betreffende de productie van COVID-19 relevante producten

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op :

-het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 35.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld :

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 3 juli 2020;

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de gevolgen van de federale corona-maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 zo snel mogelijk moeten worden ingeperkt en de ondernemingen met exploitatiebeperkingen die een omzetdaling hebben van de mogelijke falingen door zware inkomensverliezen worden gevrijwaard.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief :

- De Vlaamse economie wordt geconfronteerd met tekorten aan COVID-19 relevante producten. De Europese Tijdelijke Kaderregeling staat de lidstaten toe om tijdelijk extra investeringssteun te voorzien voor dergelijke producten.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, wenst een kader te creëren op basis waarvan ondernemingen tijdelijke COVID-19 gerelateerde steun kunnen aanvragen.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving :

- Mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215) en 8 mei 2020 (C(2020) 3156)

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Afdeling 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

 1. decreet van 16 maart 2012 : het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;

 2. minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor Economie;

 3. tijdelijke kaderregeling : Mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020) 1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020) 2215) en 8 mei 2020 (C(2020) 3156), en alle latere wijzigingen daarvan;

 4. algemene vrijstellingsverordening : verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van 26 juni 2014, L 187, blz. 1 - 78), en de latere wijzigingen ervan;

 5. Agentschap Innoveren en Ondernemen : Agentschap Innoveren en Ondernemen : het agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

 6. onderneming : de onderneming, vermeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 16 maart 2012;

 7. kleine, middelgrote en grote ondernemingen : de ondernemingen, vermeld in artikel 3, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 16 maart 2012;

 8. steun : de steun, vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 16 maart 2012;

 9. steunintensiteit : de steunintensiteit, vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet van 16 maart 2012;

 10. ontvangstmelding : de brief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen waarbij wordt bevestigd dat de steunaanvraag goed werd ontvangen en is geregistreerd en waarin de vroegst mogelijke startdatum van het project wordt meegedeeld;

 11. transformatieproject : een gepland veranderingsproces in een onderneming dat betrekking heeft op de implementatie van de strategie in de processen en de organisatie van de onderneming(en) wat betreft innovatie, internationalisering en verduurzaming. Een transformatieproject werkt in op bedrijfspraktijken zoals de implementatie en de vermarkting van innovaties, de invoering van nieuwe businessmodellen, de samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen, het bewerken van nieuwe internationale markten met groeipotentieel, het efficiënter werken met materialen en energie en met een meer optimale benutting van het menselijk potentieel. Het transformatieproject draagt bij tot een duurzame versterking van het economische weefsel in Vlaanderen. Het project moet leiden tot een versterking van de diverse waardeketens of clusters, en moet zorgen voor een duurzame werkgelegenheid.

 12. transformatieplan : het plan dat het transformatieproject, vermeld in artikel 1, 11°, beschrijft, bestaat uit vier aparte onderdelen : omschrijving van het transformatieproject zelf, de bijdrage en effecten ervan op de onderneming, de impact van het transformatieproject op de Vlaamse economie en de beschrijving van de uitwerking van het transformatieproject in termen van management en de kwaliteitsbewaking binnen het project. In het transformatieplan moeten de inhoudelijke krachtlijnen, de doelstellingen en de belangrijkste mijlpalen van het project zijn uitgewerkt, evenals de timing waarbinnen deze mijlpalen zullen worden gerealiseerd. Ook de rentabiliteit en de effectiviteit van het project moeten in het plan worden aangetoond.

  Afdeling 2. - Definitie van kleine, middelgrote en grote ondernemingen

  Art. 2. De tewerkstelling, de jaaromzet en het balanstotaal van de onderneming worden berekend overeenkomstig de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in bijlage I van de algemene vrijstellingsverordening.

  De gegevens voor de berekening van de tewerkstelling, de jaaromzet en het balanstotaal worden vastgesteld op basis van een verklaring op erewoord van de onderneming en met toepassing van artikel 3.

  Art. 3. De gegevens voor de berekening van de jaaromzet, het balanstotaal en het aantal werkzame personen worden vastgesteld op basis van de laatste twee...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT