3 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft energiegemeenschappen, inwerkingtreding van energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan de netgebruiker

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 3.1.3, eerste lid, 4°, n), ingevoegd bij het decreet van 2 april 2021, artikel 4.3.1, § 2, en 4.3.2, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, artikel 4.8.1, § 2, eerste lid, artikel 4.8.2, § 2, eerste lid, artikel 4.8.3, derde lid, artikel 7.2.1, § 2, en artikel 7.2.2, § 3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2021;

- het decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, artikel 63.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 juni 2021.

- De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt heeft advies gegeven op 3 augustus 2021.

- De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 30 augustus 2021.

- De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen heeft op 8 september 2021 besloten om geen advies te geven.

- De Raad van State heeft advies 70.204/3 gegeven op 19 oktober 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van:

 1. richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen;

 2. richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van richtlijn 2012/27/EU.

  Art. 2. In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. er wordt een punt 33° /0 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "33° /0 energiegemeenschap: een energiegemeenschap van burgers of een hernieuwbare-energiegemeenschap;";

 4. er wordt een punt 40° /6 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "40° /6 factureringsinformatie: de informatie die wordt verstrekt op een factuur van een afnemer, afgezien van een betalingsverzoek;".

  Art. 3. In artikel 1.1.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021, wordt punt 2° opgeheven.

  Art. 4. In artikel 3.1.38/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, wordt het eerste lid opgeheven.

  Art. 5. In artikel 3.2.15, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt het woord "onmiddellijk" vervangen door het woord "voorafgaand".

  Art. 6. In artikel 3.2.18, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. in punt 1/1° wordt de zin "Indien de afnemer het contract opzegt, wordt op het einde van het contract en na ontvangst van de nodige meetgegevens van de netbeheerder een slotfactuur opgemaakt;" vervangen door de zin "Als de afnemer het leveringscontract opzegt, stuurt de leverancier binnen zes weken na het einde van het leveringscontract een slotfactuur aan de afnemer, op voorwaarde dat de leverancier de nodige meetgegevens van de netbeheerder heeft ontvangen;";

 6. aan punt 3° wordt de volgende zin toegevoegd:

  "Op vraag van de afnemers ontvangen ze van de leverancier een duidelijke en begrijpelijke uitleg over hoe hun factuur tot stand is gekomen, zeker als de factuur niet gebaseerd is op de daadwerkelijke afname;";

 7. er worden een punt 3° /1 en een punt 3° /2 ingevoegd, die luiden als volgt:

  "3° /1 bezorgt de afnemer de volgende essentiële informatie op de factuur, duidelijk onderscheiden van andere gedeelten van de factuur:

  1. het bedrag dat moet worden betaald. Als dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT