3 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot overdracht van de personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst belast met de opdrachten inzake houttechnologie van het 'Centre wallon de recherches agronomiques' (Waals Centrum Landbouwkundig Onderzoek)

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 mei 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 mei 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei 2019;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 773 van het Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 13 maart 2020;

Gelet op het rapport van 30 maart 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 tot uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. het CRA-W: het "Centre wallon de Recherches agronomiques" (Waals Centrum Landbouwkundig Onderzoek);

  2. de SPW: de Waalse Overheidsdienst;

  3. de oorspronkelijke dienst: de dienst van de Waalse Overheidsdienst waarop het overgedragen personeelslid aangesteld was op het ogenblik van de overdracht;

  4. het personeelslid: de ambtenaar of het contractuele personeelslid van de oorspronkelijke dienst, die/dat taken uitvoert in verband met de onderzoeksopdrachten inzake houttechnologie en bosgenetica.

Art. 2. De volgende personeelsleden worden overgedragen van hun oorspronkelijke dienst naar het CRA-W:

- de heer Jean-Marc Henin, niveau A;

- de heer Benoît Jourez, niveau A;

- mevr. Cécile Verheyen, niveau B;

- mevr. Anne Bauvin, niveau C;

- mevr. Sylviane Sliwinski, niveau C.

De overdrachten zijn geen nieuwe benoemingen.

Art. 3. § 1. Het van de Waalse Overheidsdienst overgedragen personeelslid behoudt minstens de bezoldiging die hij had of die hij gekregen zou hebben indien hij de functie waarvan hij houder was op de dag vóór de overdracht in de Waalse Overheidsdienst had blijven uitoefenen.

Hij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT