3 DECEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's, wat betreft de duur van de erkenning

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 28, § 2.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven op 6 oktober 2021.

- De Raad van State heeft advies nr. 70.380/3 gegeven op 24 november 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De erkenning van de Logo's loopt af op 31 december 2021. De Logo's hebben eind juni nieuwe dossiers ingediend bij het agentschap ter verlenging van hun erkenning. Conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's verlengt de administrateur-generaal de erkenning van een Logo voor zes jaar als het dossier tot verlenging van de erkenning voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8 en 10, § 1 tot en met § 3, van dit besluit. Gezien de veranderingen die op til zijn in het preventielandschap ten aanzien van de Logo's en de aanpassing van hun werkingsgebied (nieuwe regio-indeling die gealigneerd moet worden op de structuren van de eerste lijn en de referentieregio's) moet het voormelde besluit in de toekomst aangepast worden voor de erkenning van zes jaar ten einde loopt. Om die reden moet zowel de duurtijd van de erkenning als van de verlenging van de erkenning aangepast worden, zodat de mogelijkheid bestaat om de erkenningen te actualiseren.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT