²3 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de projectoproep tot subsidiëring van de digitale transformatie van congres locaties

²

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen", het laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2020, artikel 5, § 1, 2°, i) en § 2, tweede lid;

- het decreet van 16 december 2022 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023, artikel 120, derde lid, 5° ;

- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019, gewijzigd bij besluit van 28 oktober 2022, artikel 71, § 4.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies verleend op 9 juni 2023.

- Er is op 16 juni 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Deze oproep kadert binnen het strategisch plan associatievisie 2.0. Strategische doelstelling 3. Duurzame, kwaliteitsvolle en belevingsvolle bestemming. Operationele doelstelling: Ondersteunen en vervolledigen van het aanbod aan kwalitatief hoogstaande congreslocaties in bestemmingen met groot potentieel voor het associatiesegment. De focus van deze oproep ligt enerzijds op het verhogen van de kwaliteit van vergaderlocaties in Vlaanderen in functie van een toekomstbestendige visie voor de sector, en anderzijds op digitalisering, beide kernpunten in het beleid van de minister.

- Dit besluit legt de regels vast voor de projectoproep tot subsidiëring van de digitale transformatie van congres locaties.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, gewijzigd bij decreten van 9 juli 2021 en 1 juli 2022, artikel 76 tot en met 76/2.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. adviesbureau voor toegankelijkheid: Toegankelijk Vlaanderen, opgericht in toepassing/op grond van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap in de vorm van een private stichting;

 2. algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

 3. begunstigde: een subsidieaanvrager die met toepassing van dit besluit en de eventuele uitvoeringsbesluiten ervan een subsidie krijgt om een project uit te voeren;

 4. de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 5. digitale subsidieloket van Toerisme Vlaanderen: het loket op de website van Toerisme Vlaanderen https://subsidies.toerismevlaanderen.be;

 6. congres locatie: een locatie die gebruikt wordt voor gestructureerde bijeenkomsten van grote groepen mensen met als voornaamste doel het uitwisselen van informatie en/of kennisdeling rond een bepaald thema.

 7. beoordelingsteam: het beoordelingsteam, opgericht volgens artikel 26;

 8. project: een toeristisch project waarvoor met toepassing van dit besluit en de eventuele uitvoeringsbesluiten ervan een subsidie wordt aangevraagd;

 9. subsidie: de financiële steun die met toepassing van dit besluit en de eventuele uitvoeringsbesluiten ervan toegekend wordt om een project uit te voeren;

 10. subsidieaanvrager: de aanvrager van een subsidie voor een project;

 11. Toerisme Vlaanderen: het agentschap, opgericht bij het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen".

  HOOFDSTUK 2. - Toekenningsvoorwaarden voor de subsidie

  Afdeling 1. - Toekenning van de subsidie

  Art. 2. Binnen de perken van dit besluit kan Toerisme Vlaanderen bij besluit van de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen een subsidie toekennen aan een subsidieaanvrager.

  Afdeling 2. - De subsidieaanvrager

  Art. 3. De subsidieaanvrager voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 tot en met 6.

  Art. 4. Een subsidieaanvrager neemt een van de volgende rechtsvormen aan:

 12. de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

 13. lokale en provinciale besturen;

 14. autonome gemeente- en provinciebedrijven;

 15. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;

 16. vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat of publiek recht;

 17. verenigingen zonder winstoogmerk;

 18. stichtingen

 19. samenwerkingsverbanden tussen verschillende rechtsvormen als vermeld in punt 1° tot en met 7°.

  Art. 5. De subsidieaanvrager:

 20. kan slechts voor 1 project een subsidie aanvragen;

 21. is de juridisch eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het project en draagt het financiële risico.

  Art. 6. Als de subsidieaanvraag binnen het toepassingsgebied van de algemene groepsvrijstellingsverordening valt, voldoet de subsidieaanvrager conform de voormelde verordening aan al de volgende voorwaarden:

 22. ten aanzien van de subsidieaanvrager staat er geen bevel tot terugvordering uit door een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;

 23. de subsidieaanvrager is geen onderneming in moeilijkheden als vermeld in artikel 2, punt 18, van de voormelde verordening.

  Afdeling 3. - Het project

  Art. 7. Een project komt in aanmerking voor een subsidie als het voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8 en 9.

  Art. 8. § 1. Het project voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 24. het project heeft betrekking op 1 congres locatie; een project kan geen betrekking hebben op meer dan 1 congres locatie;

 25. het project heeft betrekking op een congres locatie die aan al de volgende voorwaarden voldoet:

  a) het is een bestaande congres locatie met een permanente infrastructuur, gelegen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;

  b) de congres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT