29 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2021 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 4 bis Wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021,

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op XXX;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Overwegende de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen zoals gewijzigd door artikel 58 van de programmawet van 23 december 2009;

Overwegende dat in het kader van de strijd tegen de illegale handel van soorten van bedreigde fauna en flora, het essentieel is op het internet over een efficiënt instrument te beschikken dat de uitwisseling van informatie tussen de controlerende overheden toelaat;

Overwegende dat het belangrijk is dat België zoals in het verleden ook financieel blijft tussenkomen in het beheer en de ontwikkeling van het hiertoe gecreëerd project, te weten het EU-TWIX project;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een bedrag van vijftentwintig duizend euro (25.000 euro) aan te rekenen op het krediet voorzien in BA 25 60 26 3132 01 van de begroting van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Grondstoffenfonds - FQ deelfonds CITES voor het begrotingsjaar 2021, wordt toegekend aan WWF Belgium, gelegen te Emile Jacqmainlaan 90 te 1000 Brussel met Ondernemingsnummer: 0408656248, als bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2021 om het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT