29 NOVEMBER 2023. - Ministeriële besluiten waarbij de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut wordt verklaard

1) Gemeente VoerenNr. 20725/2Bij besluit van 29 november 2023 verklaarde de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, de bouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur - onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet volledig omsloten zijn met een ondoordringbare muur of omheining, gelegen op het grondgebied van de gemeente Voeren, wordt van openbaar nut verklaard ten gunste van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.Deze installaties mogen op het hiernavolgende perceel gebouwd worden:Gemeente: VoerenKadastraal gekend onder: Afdeling: 6; Sectie: C;Perceel: nummer: 257B.Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http: //eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.2) Gemeente ZaventemNr. 99240Bij besluit van 29 november 2023 verklaarde de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, de bouw van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT