29 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de aan de beheerder van het platform verschuldigde retributie in het kader van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen. - Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 29 november 2021 tot vaststelling van de aan de beheerder van het platform verschuldigde retributie in het kader van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen (Belgisch Staatsblad van 8 december 2021).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

29. NOVEMBER 2021 - Ministerieller Erlass zur Festlegung des Betrags der dem Verwalter der elektronischen Plattform im Rahmen des elektronischen gerichtlichen öffentlichen Verkaufs beweglicher Güter geschuldeten Gebühr

Der Minister der Justiz,

Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches, des Artikels 1526 Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 5. Mai 2019 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. November 2021;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 28. November 2021 zur Festlegung der Modalitäten für den elektronischen gerichtlichen öffentlichen Verkauf beweglicher Güter aufgrund der Artikel 1516, 1522 und 1526 des Gerichtsgesetzbuches, des Artikels 8 § 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT