29 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van acht vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze acht vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, de artikelen 6, § 1, 1°, en 7;

Overwegende dat de vennootschappen HERMIE, SOCIETE AGRICOLE STE RENELDE - FERME MATHYS, SWEET FRUIT TORSIN, VDW-BRYON, CANNOOT, VEYS, VAN EYNDE-VAN RAEMDONCK en PHLYPO opgenomen zijn in de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming;

Overwegende het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 juni 2022, de volgende vennootschappen:

HERMIE CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0806.986.352 SOCIETE AGRICOLE STE RENELDE - FERME MATHYS Scom Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0442.456.986 SWEET FRUIT TORSIN VOF Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0534.938.667 BRYOVAR CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0643.546.104 CANNOOT CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0812.022.533 VEYS CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0890.884.127 VAN EYNDE FARM CommV...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT