29 JANUARI 2021. - Wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de leden van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de vervanging van een lid en een plaatsvervangend lid in de intersectorale kamer, de vervanging van twee leden in de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap en de vervanging van een lid in de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van 29 januari 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 1, 2°, b), van het ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de leden van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 november 2019, worden de woorden "Maarten Gerard" vervangen door de woorden "Jolien De Norre".

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in punt 2°, b), worden de woorden "Sandra Rosvelds" vervangen door de woorden "Evelien Moors";

  2. in punt 3°, f), gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 juni 2020, worden de woorden "Peter...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT