29 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat de sportschutterslicenties betreft

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 28 januari 2021.

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat zo snel mogelijk duidelijkheid moet worden verleend over het aantal schietbeurten dat vereist is voor de geldigverklaring of hernieuwing van een sportschutterslicentie in het kader van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen die bepaald zijn in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 januari 2021. De indoorschietstanden zijn immers, na een beperkte opening, opnieuw gesloten. Het ministerieel besluit van 12 januari 2021 verlengt het toepassingsgebied in de tijd van het voormelde ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, tot 1 maart 2021. In het belang van de burger en de Vlaamse overheid moet onmiddellijk maximale rechtszekerheid worden verleend over de sportschutterslicenties die nu en binnenkort vervallen. Een sportschutterslicentie kan immers een wettige reden zijn om een wapen voorhanden te houden.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent in artikel 5 de Vlaamse Regering de bevoegdheid om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nadere regels uit te werken voor de opschorting, de stuiting of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan, om een maximale rechtszekerheid te verzekeren. Dat geldt voor gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

- De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen die bepaald zijn in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 januari 2021, hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen uit het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter.

- Omdat sinds 14 maart 2020 geen schietbeurten meer konden worden georganiseerd in de schietclubs door het verbod op privé- en publieke activiteiten van sportieve en recreatieve aard, werden voor de sportschutterslicenties die op dat moment vervielen afwijkende maatregelen genomen door het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. Sinds 8 juni 2020 konden de schietstanden beperkt openen. Gezien de beperkte capaciteit van de schietsportclubs bij de heropstart werd het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 gewijzigd bij het besluit van 3 juli 2020.

- Door het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, zoals gewijzigd door het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT