29 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2018 houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de 'Strategische Visie 2030' van de krijgsmacht

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 10bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2018 houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de "Strategische Visie 2030" van de Krijgsmacht, artikel 11;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 23 juli 2021;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Sectorcomité XIV, gesloten op 23 juli 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 augustus 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 27 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris van Begroting, d.d. 16 oktober 2021;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 29 november 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT