29 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de projectoproep `iedereen verdient vakantie' 2022

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen", het laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2020, artikel 5, § 1, 2° en 3°, en § 2;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende toerismesubsidies, artikel 4.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 juni 2022;

- Gelet op de adviesvraag binnen dertig dagen, die op 17 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn. Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. blijvend effect binnen de organisatie: mate waarin het project kan blijven bestaan na afloop van de subsidie;

 2. drempel: allerlei mogelijke drempels die een individu of groep niet op eigen kracht kan overwinnen bij het plannen en realiseren van zijn of haar vakantie;

 3. goede praktijkvoorbeelden: een instrument, methode of methodiek die haar effectiviteit in de praktijk heeft bewezen;

 4. impact: de verandering die optreedt bij de doelgroepen en in de bredere samenleving, als resultaat van een project;

 5. project: een project waarvoor met toepassing van dit besluit een subsidie wordt aangevraagd ter ondersteuning van de specifieke kosten voortvloeiend uit een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd kan worden afgebakend;

 6. subsidie: een projectsubsidie in de zin van artikel 2, tweede lid en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende toerismesubsidies die op grond van dit besluit wordt toegekend;

 7. subsidieaanvrager: de aanvrager van een subsidie;

 8. Toerisme Vlaanderen: het agentschap, opgericht bij het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen";

 9. verbreding: een gepland proces om informatie over de resultaten van het project aan actoren in de sector door te geven en plaatsvindt naarmate en wanneer de resultaten van het project beschikbaar worden gesteld;

 10. vernieuwend partnerschap: een niet-regulier partnerschap, waarin partijen vanuit hun complementaire expertise kunnen bijdragen tot een vernieuwende aanpak binnen een project.

  HOOFDSTUK 2. - Inhoud en doel van de oproep

  Afdeling 1. - Algemeen

  Art. 2. Een project komt in aanmerking voor een subsidie op grond van dit besluit als het voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden, vermeld in artikel 3 tot en met 6, en de doelstelling van deze oproep, vermeld in artikel 7.

  Afdeling 2. - Inhoud

  Art. 3. Een project moet minstens aan volgende voorwaarden voldoen:

 11. het project zet in op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen, die een individu of groep niet op eigen kracht kan overwinnen bij het plannen en realiseren van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT