29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2021

Sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2020

(Overeenkomst geregistreerd op 7 juni 2021 onder het nummer 165172/CO/329.01)

HOOFDSTUK I. - Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten :

- in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103968/CO/329.01), afgesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap en zoals laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 329.01 (registratienummer 152797/CO/329.01);

- in toepassing van punt 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienummer 103968/CO/329.01), afgesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap en zoals laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2019 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 329.01 (registratienummer 152797/CO/329.01).

HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT