29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de schoonmaak

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2021

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019 betreffende de lonen, loontoeslagen en premies (Overeenkomst geregistreerd op 26 mei 2021 onder het nummer 164892/CO/121)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en anderen.

Art. 2. In artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies, wordt de categorie 8. F ingevoegd, als volgt geformuleerd :

"8. F minimumloon van de categorie 8. B2".

Art. 3. Artikel 14 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, wordt aangevuld met volgende bepalingen :

"d. Nachtpremie

Elke arbeid verricht tussen 22 uur en 6 uur, geeft aanleiding tot de betaling van een premie boven het gewone loon voor dezelfde arbeid overdag.

Vanaf 1 oktober 2020 bedraagt deze premie 3 EUR per uur, gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer, zoals de lonen. Deze premie vervangt voor de werknemers van de categorieën 8, deze voorzien bij artikel 3 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst.

Bovendien, voor shiften tot 12 uren met uitsluiting van de middagpauzes, die minstens 6 uren prestaties omvatten tussen 22 uur en 6 uur, komt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT