29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 augustus 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de landbouw

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2021

Toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding

(Overeenkomst geregistreerd op 3 juni 2021 onder het nummer 165013/CO/144)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door hen tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, met uitzondering van :

- de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad van 5 december 1969, inzake sociale zekerheid;

- de werkgevers die als hoofdactiviteit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben, en de door hen tewerkgestelde werknemers. Onder "eerste verwerking" wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant.

Met de term "werknemers" worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld.

HOOFDSTUK II. - Arbeidsongeschiktheid

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde werknemers hebben recht op een bestaanszekerheidsvergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht en dit ten laste van hun werkgever.

Art. 3. Deze vergoeding wordt alle dagen van de week, behalve de zondag, toegekend en dit na de periode gedekt door het gewaarborgd week- en maandloon. Voor deze vergoeding worden periodes van profylactisch verlof en lactatieverlof gelijkgesteld met ziekte.

Art. 4. De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT