29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende verdeling van de middelen voorzien om de controle op de kwaliteit en de conformiteit van de geneesmiddelen afgeleverd door de apothekers en de andere personen die gerechtigd zijn om geneesmiddelen aan het publiek af te leveren

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, artikel 14/7;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te financieren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2021 en 23 april 2021;

Gelet op advies 69.520/3 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De inkomsten van de bijdragen bedoeld onder de onderdelen II.2 en II.4 van bijlage II bij de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten worden, onder voorbehoud van de lasten bedoeld in artikel 5 van dit besluit, verdeeld onder de erkende laboratoria, in verhouding tot het aantal officina-apothekers en dierenartsen die houder van een depot van geneesmiddelen zijn, die schriftelijk het erkende laboratorium hebben aangewezen waaraan ze de controle op de deugdelijkheid en de conformiteit van de door hun aangekochte geneesmiddelen toevertrouwen.

Deze aanwijzing moet gericht zijn aan het gekozen erkend laboratorium. In geval dat hiervan wordt afgezien moet de officina-apotheker of de dierenarts die houder van een depot van geneesmiddelen is er het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten van in kennis stellen.

Deze laboratoria bewaren de geschreven aanwijzingen tot hun uiterste geldigheid en houden ze ter beschikking van de beambten bedoeld in artikel 6 van dit besluit. De eerste januari van elk jaar worden de geschreven aanwijzingen geteld.

Art. 2. Elk deel van de inkomsten bedoeld in artikel 1, berekend volgens de methode voorzien in het vorige artikel voor een periode van een jaar, te beginnen vanaf 1 januari, wordt gestort aan de bestemmeling op het einde van het tweede trimester volgend op het betrokken jaar tot beloop van de verantwoorde uitgaven zoals voorzien in artikel 4 van dit besluit. Het eventuele overblijvend saldo wordt als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT