29 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 9, §§ 4 en 8, en 10;

Gelet op de voorgedragen kandidaat door verzekeringsinstellingen;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan de heer LANGE, Bernard.

Art. 2. De heer PERL, François wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT