29 APRIL 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikelen 9, §§ 4 en 8, en 29;

Gelet op de voorgedragen kandidaten door een representatieve organisatie van werknemers;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan mevrouw VERMIGLIO, Maria.

Art. 2. Mevrouw LEMEIRE, Vroni wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Beheerraad van de voornoemde Dienst, in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT